Falun Dafa in Tibet

Books by Mr. Li hongzhi.

Books in Tibetan

Book name

Link

Zhuan Falun (Lun Yu)
Link to Lunyu in Tibetan

Introduction

Book name

Link

Introduction to Falun Dafa in Tibetan language
Link to Lunyu in Tibetan